security, professional, secret-5199239.jpg
 • Bilgi Toplumu Hizmetleri | Şirket Bilgileri
 • Information Society Services | Company information
Şirket Türü | Company typeLİMİTED ŞİRKETİ
MERSİS Numarası | MERSİS Number0610158090800001
Ticaret Sicil Müdürlüğü | Trade Registry OfficeBURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil Numarası | Trade Registry Number128349
Ticaret Ünvanı | Trade nameMAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres | AddressTEKNOSAB SANAYİ BURSA YOLU 9.(700)sok. No.1 NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE / P.K.16110
İletişim Bilgileri | Contact informationTel: +90 224 268 00 77   Mob: +90 530 700 44 22
Web Sayfası | Web pagehttps://magprocess.com/ https://magenerji.com/
Vergi Dairesi | Tax AdministrationNİLÜFER VERGİ DAİRESİ
Vergi Numarası | Tax number610 158 0908
Sektör | SectorENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ ve TİCARET
  

Tecrübeli ve yetenekli kadrosu, kaliteli ürün yelpazesi ve uluslararası partnerleri sayesinde, ülke endüstrimizin tamamına çözüm sunan MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. kendi alanına sunduğu özverisini, kişisel verilerin korunması bakımından da göstermektedir. Bu bakımdan MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., Anayasa md. 20, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, ilgili kanunlar ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge, yayın gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel kanun varsa hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler ya da anonimleştirir.

6698 sayılı kanun gereğince MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.

MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerin korunmasına azami miktarda önem verdiğimizi belirtmek isteriz. MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak web sitemize erişmiş olan ziyaretçilerimize, Müşterilerimize ve müşterilerimize ilişkin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK), ilgili diğer mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararlarına uygun şekilde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanma tarzı, verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve KVKK m.11 uyarınca haklarınız ve veri sorumlusuna başvuru usulü hakkında sizlere bilgi vermek isteriz.

1. Kişisel Veri 

KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, https://www.magprocess.comadresinde bulunan iletişim, mailing ve sair çevrimiçi formlar ( işbu formlar için doldurulması gerekli bilgilerinizin yanında kendi açık rızanız ile eklediğiniz, ek olarak ilettiğiniz içerikler de dahil olmak üzere), telefon ile tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgileriniz, MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından yetkili olarak belirlenmiş veri işleyen sıfatını haiz gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından e-mail, fiziki form ve evrak, telefon, web sayfaları, çeşitli sözleşmeler ile otomatik – yarı otomatik olan veya olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik olarak KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlar ve hukuki sebepler ile toplanabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK m.4’te öngörülen ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da hüküm altına alınan veri işleme şartlarına uygun şekilde aşağıda sayılı amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün teklifleri, çeşitli bilgilendirmeler, mailing, reklam, tanıtım organizasyonları, promosyon, pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. iş süreçlerine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve tatbik edilmesi,
 • MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.tarafından piyasaya yeni sürülen ürünler ve öncesinde kullanmış olduğunuz ürünlerdeki değişimler, gelişimler, indirimler, farklılıklar ve sair hususlar ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi,

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yurt içinde veya yurt dışında; MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’un iş birliği içinde olduğu taraflara, MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. adına hizmet sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilere, iştiraklere ve iş ortaklarına; KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve Kurul kararlarına uygun olarak;

 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün teklifleri, çeşitli bilgilendirmeler, mailing, reklam, tanıtım organizasyonları, promosyon, pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
 • MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’un insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla

5. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 çerçevesinde aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Veri Sorumlusuna Başvuru ve Haklarınızın Kullanımına İlişkin Usul

Bu konuda bkz: Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

7. Aydınlatma Metninde Yer Almayan Hususlar

İşbu aydınlatma metninde yer almayan hususlarda 6698 sayılı KVKK, ilgili diğer mevzuat, MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veri İşleme Politikası ve MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  kişisel verilerinizin 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimize bildirdiğiniz, bildireceğiniz veya şirketimizce haricen herhangi bir yolla temin edilen kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen ilgili kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlarla paylaşılacağını ve KVK Kanununun öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanununda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildirmek isteriz.

Kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerine uygun şekilde ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmekte, sair mevzuatla sınırlı kalmamak kaydıyla, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz KVK Kanununun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere, şirketimiz iştiraklarına, ilgili tedarikçilere ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

KVK Kanununun 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında haklarınıza ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz. KVK Kanunundan doğan ilgili taleplerinizi www.magprocess.com adresinde bulunan kişisel veri sahibi başvuru formu aracılığıyla iletebilirsiniz.

Şirketimiz KVK Kanununun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibi başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Dinlemiş olduğunuz aydınlatma metninin kapsamlı versiyonuna http://www.magprocess.com adresinden ulaşabilir; dilerseniz bu çağrıyı tekrar dinleyebilirsiniz.”

MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“veri sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile
 • Noter vasıtası ile,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle
 • Mobil İmza ya da e-posta ile başvuru ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Privacy policy

This document sets out the Privacy Policy of MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. and explains how we collect and use your personal information in connection with your relationship with us as a customer or potential customer including;

 • Through your use of magprocess.com and any country top level domain name (the “site”)
 • By interacting with our content and/or services or
 • By contacting our team

This policy also applies to information held by suppliers, possible future suppliers, contacts and all other people we hold information about.

Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your information and how we will treat it.

What information do we collect?

By “information” we mean personal information about you that we collect, use, share, store and transfer in physical and electronic form. This information can be grouped together in the following categories:

 • Identity and Contact Information includes first name, last name, title, email address, phone number or any other information you provide us
 • Technical Information includes internet protocol (IP) address, browser type and version, time zone setting and location, operating system, platform and other technology on the devices you use to access the site
 • Usage information includes information about how you use the site
 • Contact history, means keeping a record of what you have said to us, for example through a web form, by email, on social media, over the phone or otherwise

Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on our site. Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads based on your visit on our site and other sites on the Internet. You may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

How we collect information about you?

You may give us your information by filling in forms on the site or by corresponding with us by post, email or otherwise. This includes information you provide when you:

 • Register for an account with us on our customer service center
 • Request a quote
 • Sign up to our newsletter
 • Request marketing to be sent to you
 • Contact our support team
 • Give us some feedback

As you interact with the site we may automatically collect technical information about your equipment, browsing actions and patterns. We collect this information using cookies, server logs and other similar technologies. We may also receive technical information about you if you visit other websites employing our cookies. You may, however, visit our site anonymously.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

 • To personalize your experience
  (your information helps us to better respond to your individual needs)
 • To improve our website
  (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you)
 • To provide customer care and support
 • To communicate with you
 • To send you information about product news, offers, invitations to trade shows
 • To provide you with marketing material
 • To send periodic emails

When purchasing a MAG PROCESS ENERJİ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. product and/or service, the email address you provide for order processing, may be used to send you information and updates pertaining to your order, in addition to receiving occasional company news, updates, related product or service information, etc.

Note: If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email.

How do we protect your information?

We are committed to ensuring that your information is secure with us and our partners. In order to prevent unauthorised access or disclosure. We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information.

We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Database to be only accessed by those authorized with special access rights to our systems and are required to keep the information confidential.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information.

We use cookies to keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business.

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. We do however transfer information to trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

All suppliers or third parties that store personal data owned by us are obliged to comply to GDPR by data processing agreements.

Where do we store your information?

We use a Enterprise Resourse Planning system (ERP system) for orders, quotes, invoicing, accounting and Customer Relationship Manager (CRM) for existing and potential business customers as well as suppliers and partners. In these systems we can associate a company with personal data such as job title, department, first name, last name, e-mail address and phone numbers. The storage of data for these systems takes place on servers maintained and protected by a third party IT service supplier, where the servers are located within the European Union.

How long will we keep your information?

We will keep your information for as long as necessary to provide services or other necessary purposes, such as complying with our legal obligations (eg, under the Accounting Act), settling disputes and fulfilling our agreements. Since these needs may vary for different types of data and for different contexts, actual retention periods may vary. In order to determine when the data will be deleted, it is primarily the purpose that decides.
Certain datas are deleted continuously, for example data collected through cookies.

California Online Privacy Protection Act Compliance

Because we value your privacy we have taken the necessary precautions to be in compliance with the California Online Privacy Protection Act. We therefore will not distribute your personal information to outside parties without your consent.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Your Rights

At any time, you have the right:

 • To request a copy of any information which we hold about you
 • To rectification of your information, if you consider that it is inaccurate
 • To ask us to delete your information, if you consider that it is inaccurate
 • To withdraw consent to our processing of your information
 • To ask us to stop or start sending you marketing material
 • To restrict processing of your information

Any request for a copy of your information must be in writing and we will endeavor to respond within a reasonable period of time no longer than 14 days. We will comply with our legal obligations as regards your rights as a data subject.

We aim to ensure that the information we hold about you is accurate at all times. To assist us in ensuring that your information is up to date, do let us know if any of your personal details change.

Data subject access requests

We would gladly assist in any data subject access requests.

Data subject access request must be made in writing and we advise emailing info@magprocess.com to ensure action promptly taken.

Please include the following:

 • Full name
 • Email address
 • Details of the specific information you require or wishes to update and any relevant dates.

We may ask for further information to identify you and ensure the personal data relates to the individual making the request.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below.

www.magprocess.com

info@magprocess.com
+902242680077

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: www.magprocess.com

Scroll to Top